Privacy

Privacy Statement “Het PR Bureau”

Dit privacy statement is van toepassing op de website(s) van “Het PR Bureau B.V.” (hierna genoemd als “PR Bureau”) en geldt voor bezoekers of gebruikers van diens websites.  

PR Bureau kan persoonsgegevens verwerken, PR Bureau zal hiervoor worden aangemerkt als verantwoordelijke zoals is omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: elk gegeven, of een verzameling van gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon of een persoon herleidbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld een naam, adres of telefoonnummer zijn.

Gegevensverwerking

Websitebezoek
PR Bureau verwerkt uw persoonsgegevens als u deze via de website actief opgeeft, zoals wanneer u uw e-mailadres invult om nieuwsbrieven te ontvangen, of als u een online contactformulier invult. Deze gegevens worden gebruikt om vragen en verzoeken te kunnen opvolgen en af te ronden. Verder worden van alle websitebezoekers gegevens verzameld omtrent het surfgedrag binnen de website. Deze informatie kan uit het volgende bestaan: IP-adres, browserspecificaties, gegevens over uw surf- en klikgedrag op de website zoals de datum, tijd en duur van uw websitebezoek, hoe u tot de website bent gekomen (direct, via een link of zoekmachine), uw bekeken pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke.

Dit gebeurt voornamelijk met cookies, waarover u aanvullende informatie kunt vinden in het hoofdstuk over cookies.
PR Bureau kan dergelijke gegevens van websitebezoekers verwerken om haar website te optimaliseren, om relevante content aan te kunnen bieden aan gebruikers, om informatie te verkrijgen omtrent noodzakelijke of overbodige content, om misbruik van de website te voorkomen of mogelijk om een claim of geschil te beslechten.

Bewaren en Ontvangers

PR Bureau bewaart de verwerkte persoonsgegevens voor zo lang als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en/of gedurende de periode dat de betrokkene gebruik maakt van de diensten van PR Bureau en de verwerkte gegevens noodzakelijk zijn voor deze diensten. Indien een doeleinde van gegevensverwerking is afgerond zal PR Bureau nagaan of zij verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren krachtens een wettelijke verplichting of om een claim of geschil te beslechten. Ter voorbeeld, PR Bureau bewaart de (persoons)gegevens gedurende een termijn van zeven jaar indien deze (persoons)gegevens gerelateerd zijn aan diens financiële administratie.

Derde Partijen
PR Bureau maakt gebruik van enkele derde partijen om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld om de website te kunnen hosten en om de binnen de website verzamelde gegevens te kunnen verwerken. Met deze partijen sluit PR Bureau een verwerkersovereenkomst indien dit vereist is. Verder kan PR Bureau uw persoonsgegevens aan derden bekendmaken (a) indien u daartoe toestemming voor heeft gegeven; of in het geval dat zij zich hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website, eigendom of diensten. De door PR Bureau verzamelde gegevens worden bewaard binnen de EEZ.

Cookiebeleid

PR Bureau maakt voor diverse doeleinden gebruik van cookies op haar website. Enkele van deze cookies worden aangemerkt als functionele cookies en worden verzameld om gebruikers in staat te stellen om de website te gebruiken. Deze cookies verzamelen gegevens zoals informatie over het webbrowser, het systeem en de softwareversie die een gebruiker gebruikt, alsmede andere technische informatie. PR Bureau is niet verplicht om toestemming te verkrijgen voor het inzetten van dergelijke cookies. PR Bureau maakt gebruik van tracking en/of analytische cookies.

De verzameling van gegevens door middel van Google Analytics is gemaskeerd om de verzameling op individueel niveau onmogelijk te maken, dit betekent dat IP-adressen zijn geanonimiseerd en informatie niet herleidbaar is naar individuele gebruikers. Door cookies op een dergelijke manier in te richten is het niet noodzakelijk om hier toestemming voor te verkrijgen. Onze cookies worden verder uitgelegd in het onderstaande schema, evenals de doeleinden waarvoor deze worden ingezet.

Op onze website maken we gebruik van de volgende cookies:

Party: Google Analytics (_ga, _gat, _gid)
Description: This is used in order to gain an understanding on how the website is used and collects IP addresses (masked).
Retention term
-

Party: UUID
Description: Unique, generated ID which is used to obtain and retain information about user’s surf behaviour on our website.
Retention term
5 years

Party: XSRF-TOKEN
Description: Unique token, used to optimize our security in order to prevent outside attacks.
Retention term
1 month

Party: PRBureau
Description: Used for the management environment of the website.
Retention term
Session based, removed upon closing

PR Bureau zal te allen tijde toestemming vragen voor niet-gemaskeerde, optionele (tracking en analytische) cookies. Indien een bezoeker niet langer wenst dat PR Bureau cookies verzamelt, kunnen zij dat in hun browserinstellingen aanpassen en hun toestemming intrekken. Als gevolg daarvan zal de bezoeker bij diens eerstvolgende bezoek aan de website opnieuw om toestemming worden gevraagd. Houd er rekening mee dat bij het niet toestaan van cookies, sommige onderdelen van de website niet volledig of geheel niet functioneel kunnen zijn.

Rechten van Betrokkenen

Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de toestemming die werd gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens, in te trekken. Zodoende zijn personen in staat om zich af te melden voor de nieuwsbrieven door gebruik te maken van de link die in de nieuwsbrief staat vermeld.

Betrokkenen hebben het recht op informatie over en het recht op toegang tot de persoonsgegevens die door PR Bureau worden verwerkt. Daarnaast hebben zij recht op het beperken van  de verwerking van hun persoonsgegevens en recht op het laten verwijderen van hun persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen daarnaar vragen middels een e-mail naar privacy@hetprbureau.nl. PR Bureau zal binnen de wettelijke termijn van één maand op deze verzoeken reageren. Indien er sprake is van een verzoek tot verwijdering of beperking van de persoonsgegevens zal PR Bureau nagaan of er sprake is van een wettelijke grond waarop PR Bureau gerechtigd is om de persoonsgegevens en dus het uitvoeren van een dergelijk verzoek te kunnen verhinderen.


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Het PR Bureau BV
Corporate- & Marketing PR
Henri Polaklaan 13
1018 CP Amsterdam

T: +31206702232

E-mail: info@hetprbureau.nl